Politika e privatësisë

Përditësimi i fundit më: 08 Janar 2024

Këto Politika të Privatësisë përshkruajnë sesi MMFI Albania Sh.p.k mbledh dhe proceson të dhënat personale nëpërmjet website etj. 

Ne respektojmë privatësinë e çdo personi, i cili viziton apo regjistrohet në website-in ose përdor shërbimet që ne mundësojmë nga website-i. Ne jemi të përkushtuar të sigurojmë një lundrim online të sigurt.

Cilin informacion personal marrim nga ju dhe si përdoret ky informacion?

Mbledhja e të dhënave personale

Informacioni juaj personal mblidhet për këto arsye:

 • Përdorimin sikurse kërkohet ose lejohet nga ligji.
 • Verifikimin e identitetit
 • Zbatimin e kërkesave tuaja në website-in tonë
 • Zgjidhjen e kërkesave dhe konflikteve
 • Përforcim e marrëveshjet tona me ju
 • Mbrojtjen e te drejtave si konsumator, pronësinë dhe sigurinë tonë dhe të palëve të treta, përfshirë klientët dhe përdoruesit e website-it dhe dyqaneve tona.

Parimet kryesore

Ne i vlerësojmë Të Dhënat tuaja Personale që na janë besuar dhe jemi të përkushtuar të përpunojmë Të Dhënat tuaja Personale në një mënyrë të drejtë, transparente dhe të sigurt. Parimet kryesore që zbaton MMFI ALBANIA SH.P.K janë si më poshtë:

 • Ligjshmëria: ne do të mbledhim Të Dhënat tuaja Personale vetëm në një mënyrë të drejtë, të ligjshme dhe transparente.
 • Minimizimi i të dhënave: ne do të kufizojmë mbledhjen e Të Dhënave tuaja Personale në atë që është drejtpërdrejt e rëndësishme dhe e nevojshme për qëllimet për të cilat ato janë mbledhur.
 • Kufizimi i qëllimit: ne do të mbledhim Të Dhënat tuaja Personale vetëm për qëllime të specifikuara, të qarta dhe legjitime dhe nuk do të përpunojmë Të Dhënat tuaja Personale më tej në një mënyrë të papajtueshme me ato qëllime.
 • Saktësia: ne do t’i mbajmë Të Dhënat tuaja Personale të sakta dhe të përditësuara.
 • Siguria dhe mbrojtja e të dhënave: ne do të zbatojmë masa teknike dhe organizative për të ofruar një nivel të duhur të sigurisë dhe mbrojtjes së të dhënave duke marrë parasysh, ndër të tjera, natyrën e Të Dhënave tuaja Personale që do të mbrohen. Masa të tilla parashikojnë parandalimin e çdo zbulimi, ose aksesi të paautorizuar, shkatërrimit aksidental, ose të paligjshëm, ose humbjes aksidentale, ose ndryshimit dhe çdo forme tjetër të paligjshme të përpunimit.
 • Aksesi dhe korrigjimi: ne do të përpunojmë Të Dhënat tuaja Personale në përputhje me të drejtat tuaja ligjore.
 • Kufizimi i ruajtjes: ne do të ruajmë Të Dhënat tuaja Personale në një mënyrë, në përputhje me ligjet dhe rregulloret e zbatueshme për mbrojtjen e të dhënave dhe jo më shumë se sa është e nevojshme për qëllimet për të cilat ato janë mbledhur.
 • Masat mbrojtëse ndaj palëve të treta: ne do të sigurojmë që aksesi i të Dhënave Personale nga dhe transferimet te palët e treta (si më poshtë përcaktuar), të kryhet në përputhje me ligjin në fuqi dhe me masat mbrojtëse të përshtatshme kontraktuale.
 • Ligjshmëria e marketingut të drejtpërdrejtë dhe cookies: kur ju dërgojmë materiale promovuese, ose vendosim cookies në kompjuterin tuaj, ne do të sigurojmë që ta bëjmë këtë në përputhje me ligjin në fuqi.

Përdorimi i të dhënave personale

Në veçanti, ne e përdorim informacionin tuaj personal për qëllimet e mëposhtme:

Mbështetjen e klientëve. Website-i ynë iu lejojnë kërkimin e informacionit rreth produkteve dhe shërbimeve tona. Këtu përfshihen pyetësorë elektronik dhe të printuar. Informacioni rreth kontaktit tuaj personal do t’iu kërkohet në secilin rast, së bashku me informacione të tjera relevante. Ky informacion përdoret për të na mundësuar ne përgjigjen e kërkesave tuaja.

Për feedback-un tuaj rreth produkteve dhe shërbimeve tona. Shpesh herë ne do t’iu ftojmë juve për dhënien e feedback-ut tuaj rreth produkteve dhe shërbimeve tona nëpërmjet një formati online ose nëpërmjet sondazheve në dyqanet tona të bëra nga stafi ynë. Gjithashtu, ne e përdorim feedback-un tuaj për të monitoruar cilësinë e produkteve dhe shërbimeve tona dhe për të përmirësuar përzgjedhjen e produkteve tona në të ardhmen.

Për marketing. Ne bëjmë marketing në mënyra të ndryshme si p.sh marketing nëpërmjet email-it. Ne e përdorim informacionin e marrë nga ju nëpërmjet ndërveprimit me website-in tonë, për të komunikuar me ju nëpërmjet email-it rreth produkteve dhe shërbimeve tona.

Shpërndarja e të dhënave personale

Gjithashtu, në mënyrë të veçantë ne e ndajmë informacionin tuaj personal me këto palë të treta:

 • Me korrierët dhe kompanitë e dërgesave.

Si e marrim ne konfirmimin tuaj për informacionin personal?

Aty ku përdorimi i informacionit tuaj personal kërkon konfirmimin tuaj, ju i konfirmoni të dhënat:

 • Gjatë kohës së plotësimit të dhënave sipas instruksioneve të shpjeguara
 • Duke përdorur format tona të kontaktit, nëpërmjet email-it, postës, telefonit.

Sa gjatë e mbajmë informacionin tuaj personal?

Ne do t’a mbajmë informacionin tuaj personal për qëllimet e shpjeguara më lart në këtë Politikë Privatësie, në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi dhe me rregulloret përkatëse. Ne nuk do t’a mbajmë kurrë informacionin tuaj personal më gjatë se ç’është e nevojshme.

Konfidencialiteti dhe siguria e informacionit tuaj personal

Ne marrim përsipër të mbajmë informacionin tuaj personal që ju na jepni të sigurt dhe ne do të ndërmarrim masat e arsyeshme paraprake për të mbrojtur informacionin nga humbja, shpërdorimi ose ndryshimi.

Ne kemi implementuar politika sigurie, rregulla, teknika që mbrojnë informacionin personal të cilat ne i kemi nën kontroll nga:

Aksesi i paautorizuar

Përdorim i papërshtatshëm ose zbulim i të dhënave personale.

Modifikim i paautorizuar

Shkatërrimi i jashtëligjshëm ose humbja aksidentale.

Të gjithë punonjësit tanë dhe përpunuesit e të dhënave, të cilët kanë akses dhe lidhje me përpunimin e informacionit tuaj, janë të detyruar të respektojnë konfidencialitetin e të dhënave personale të të gjithë përdoruesve të shërbimeve tona. Ata detyrohen të ruajë konfidencialitetin dhe besueshmërinë edhe pas përfundimit të funksionit.

Si të aksesoni informacionin tuaj? Disa nga të drejtat tuaja
Ju gëzoni këto të drejta në lidhje me informacionin tuaj personal:

E drejta për të aksesuar informacionin personal. Ju keni te drejte që, duke na dërguar kërkesë me shkrim, pa pagesë, te pajiseni nga ne për sa me poshtë:

 • Konfirmimin nëse te dhënat personale po ju përpunohen ose jo;
 • T’ju vendosim ne dispozicion një kopje te informacionit tuaj personal që disponojmë;
 • T’ju informojmë mbi qëllimin e përpunimit të të dhënave;
 • T’ju informojmë mbi kategoritë e të dhënave të përpunuara;
 • Keni të drejtë te na kërkoni te bllokimin, korrigjimin apo fshirjen e te dhënave tuaja personale, pa pagese, nëse viheni në dijeni se të dhënat rreth jush nuk janë të rregullta, të vërteta, të plota ose janë përpunuar dhe mbledhur në kundërshtim me dispozitat e Ligjit Nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar;
 • Keni të drejtë te na njoftoni nëse nuk jeni dakord për përdorimin e mëtejshëm nga ana jone te këtij informacioni duke na kontaktuar ne mënyrën e treguar me poshtë.

E drejta për te modifikuar informacionin personal. Nëse informacioni që kemi ne është i pasaktë ose i paplotësuar, ju keni të drejtë t’a modifikoni atë. Nëse informacioni shpërndahet me të tjerët, ne do t’ju vëmë në dijeni sa më shpejt të jetë e mundur për modifikimet tuaja. Nëse ju jeni të interesuar dhe nëse është në përputhje me ligjin, ne do ju tregojmë juve se me kë e kemi shpërndarë informacionin tuaj personal në mënyrë që ju të mund t’i kontaktoni direkt ata.

Njoftim për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Qëllimi i politikës së privatësisë.

Kjo politikë privatësie përcakton të drejtat tuaja dhe obligimet tona për respektimin e përpunimit të informacionit tuaj personal. Këtu shpjegohet qasja jonë ndaj çdo informacioni personal tuajin që ne e kemi siguruar nga ju ose palë të treta dhe qëllimet e marrjes së informacionit tuaj personal. Kjo politikë privatësie do t’iu informojë për natyrën e informacionit tuaj personal që përpunohet nga ne dhe sesi ju mund të kërkoni fshirjen, përditësimin, apo aksesin tuaj në to. Ju lutem, kini parasysh, se kjo Politikë Privatësie aplikohet vetëm për informacionin tuaj personal të marrë nga ne, nuk përfshin informacionin personal që mblidhet nga komunikimi juaj me palë të treta.

Qëllimi i këtij Njoftimi për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (këtu e në vazhdim referuar si “Njoftimi”) është të informojë subjektet e të dhënave (këtu e në vazhdim referuar si “Subjektet”) se si ne mbledhim, ruajmë dhe përpunojmë të dhënat e tyre personale.

1. Subjekti përgjegjës për përpunimin dhe parimet

“MMFI ALBANIA SH.P.K” njeh rëndësinë e ruajtjes së sekretit të të dhënave të subjekteve dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre të privacisë. Prandaj, të gjitha të dhënat personale dhe informacionet (këtu e në vazhdim referuar si “Të dhënat”) e mbledhura për arsye të shërbimeve tona, do të përpunohen në mënyrë të ligjshme, korrekte, transparente dhe konfidenciale.

2. Pranimi

MMFI ALBANIA SH.P.K do ti kërkojë Subjekteve miratim paraprak dhe të qartë kur të mbledhë të dhënat dhe para përpunimit, me qëllim mbajtjen e subjekteve të informuara për aktivitetet e MMFI ALBANIA SH.P.K-s, regjistrimin për takime dhe aktivitete ose dhënien e aksesit të subjekteve në zonat e kufizuara ose dokumentet në faqen e internetit të MMFI ALBANIA SH.P.K-s.

Duke përdorur shërbimet e ofruara nga MMFI ALBANIA SH.P.K (këtu e në vazhdim referuar si “Shërbimet”), dhe në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, Subjektet pranojnë që të hyjnë në një angazhim me MMFI ALBANIA SH.P.K-n, që do të thotë se ata pajtohen me mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave dhe me këtë Njoftim.

3. Baza ligjore dhe qëllimet e mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave

(i) Baza ligjore

Baza ligjore për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave nga MMFI ALBANIA SH.P.K është Ligji Nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe çdo akt nënligjor në zbatim të tij.

Subjekti pranon që mbledhja dhe përpunimi i të dhënave nga MMFI ALBANIA SH.P.K është i nevojshëm për ofrimin e Shërbimeve specifike që Subjekti mund të përdorë, por edhe për ruajtjen e interesave legjitime të MMFI ALBANIA SH.P.K-s dhe për përmbushjen e detyrimeve ligjore që i janë ngarkuar MMFI ALBANIA SH.P.K-s.

(ii) Qëllimet

Të dhënat mblidhen dhe përpunohen nga MMFI ALBANIA SH.P.K për qëllimet e mëposhtme (këtu e në vijim referuar si “Qëllimet”):

 • MMFI ALBANIA SH.P.K përpunon të dhënat personale të individëve që regjistrohen
 • MMFI ALBANIA SH.P.K përpunon të dhënat personale të individëve që regjistrohen për të marrë pjesë në takime, konferenca ose aktivitete të tjera që organizon me qëllim administrimin e regjistrimeve dhe pjesëmarrjen në aktivitete të tilla.
 • Nga ana tjetër, të dhënat teknike përpunohen automatikisht dhe në mënyrë anonime për të përmirësuar përvojën tuaj të lundrimit në rrjet dhe për të mbledhur statistikat e përdorimit.

4. Çfarë Të dhënash grumbullohen?

(i) Lloji i Të dhënave

Si pjesë e Shërbimeve, MMFI ALBANIA SH.P.K mbledh të dhënat e mëposhtme (listë jo-shteruese) nga Subjektet:

 • Të dhënat personale: të dhënat personale të identifikimit (emri, mbiemri, etj.).
 • Të dhënat e vendndodhjes: adresat.
 • Të dhënat e identifikimit elektronik dhe komunikimit: numri i telefonit, adresa e e-mailit.

(ii)Informacione të mbledhura direkt nga Subjektet

MMFI ALBANIA SH.P.K nuk mbledh dhe ruan informacione që identifikojnë personalisht Subjektet, përveçse në rastet kur ato të dhëna bëhen të ditura vullnetarisht.

Megjithatë, MMFI ALBANIA SH.P.K në disa raste mund të kërkojë një informacion të tillë për të ofruar Shërbime specifike.

 • Subjektet do të duhet të japin informacione për të bashkëvepruar me faqen tonë të internetit.
 • Si palë të jashtme të interesuara, Subjektet mund t’u kërkohet të japin të dhëna personale kur regjistrohen në buletinin ose aktivitetet e MMFI ALBANIA SH.P.K-s ose kur ndërveprojnë në forma të ndryshme me faqen tonë të internetit.

(iii) Informacioni i mbledhur nga palët e treta – nënkontraktorët

Si pjesë e Shërbimeve të saj, MMFI ALBANIA SH.P.K gjithashtu mund të mbledhë të dhëna nga palët e treta. Të dhënat e mbledhura nga palët e treta trajtohen në të njëjtën mënyrë si të dhënat e mbledhura direkt nga Subjektet (shiko paragrafin 4.2 më lart).

MMFI ALBANIA SH.P.K mund të konsiderohet si një përpunues i të dhënave personale në kontekstin e informacionit të mbledhur nga palët e treta, sipas rregulloreve në fuqi. Duhet të jetë ky rasti kur MMFI ALBANIA SH.P.K do të hyjë në një marrëveshje për përpunimin e të dhënave me palët e treta të interesuara për të siguruar pajtueshmërinë me këtë Njoftim.

5. Informacione të mbledhura direkt nga Subjektet

Të dhënat përpunohen nga MMFI ALBANIA SH.P.K ose nga palë të treta të zgjedhura në bazë të besueshmërisë dhe kompetencës së tyre, si dhe nga kontrollorët e të dhënave të caktuara siç duhet, dhe kjo vetëm për qëllimet e përcaktuara në paragrafin 3 më lart.

MMFI ALBANIA SH.P.K ruan të dhënat për aq kohë sa është e nevojshme për përmbushjen e Qëllimeve për të cilat u mblodhën. MMFI ALBANIA SH.P.K do të mbajë të dhëna për aq kohë sa Subjektet vazhdojnë të jenë një person i caktuar brenda një organizate ose entiteti tjetër me të cilin MMFI ALBANIA SH.P.K është në kontakt me arsyet që kanë të bëjnë me kampionatet, aktivitetet ose hulumtimet. MMFI ALBANIA SH.P.K gjithashtu do të mbajë të dhëna për aq kohë sa Subjektet bien dakord të marrin buletinin tonë. MMFI ALBANIA SH.P.K nuk do të ruajë të dhënat, kur të regjistroheni për aktivitete dhe konferenca të MMFI ALBANIA SH.P.K-s përtej datës së caktuar.

Në mënyrë të ngjashme, MMFI ALBANIA SH.P.K fshin ose anonimizon të dhënat personale (ose merr masa ekuivalente) sa më shpejt nëse ato nuk janë më të nevojshme për të arritur Qëllimet, megjithatë mbeten subjekt (i) i kërkesave ligjore ose rregullatore të zbatueshme për ruajtjen e të dhënave për një periudhë më të gjatë kohore, ose (ii) të konstatojë, ushtrojë dhe/ose të mbrojë të drejtat aktuale ose të mundshme në proceset ligjore, hetimet ose procedurat e ngjashme, përfshirë edhe ato ligjore që MMFI ALBANIA SH.P.K mund të imponojë për të ruajtur informacionin përkatës.

Masat e sigurisë zbatohen për të parandaluar rrezikun e humbjes së të dhënave, përdorimit të paligjshëm ose të pahijshëm dhe aksesit të paautorizuar. (Shiko paragrafin 8 më poshtë: konfidencialiteti, siguria dhe mbrojtja e të dhënave).

6. Profilizimi

MMFI ALBANIA SH.P.K mund të vlerësojë karakteristika të caktuara të Subjekteve në bazë të të dhënave të përpunuara automatikisht, në mënyrë që, veçanërisht, t’u ofrojë atyre oferta dhe këshilla të personalizuara ose informacione në lidhje me Shërbimet e saj.

Në të kundërt, MMFI ALBANIA SH.P.K nuk përdor vendimmarrje të automatizuar në lidhje me Subjektet.

7. Aksesi dhe transferimi i të dhënave

Të dhënat e transmetuara në MMFI ALBANIA SH.P.K do të njihen dhe përdoren nga punonjësit e MMFI ALBANIA SH.P.K-s për qëllimin e vetëm për kryerjen e Shërbimeve që përbëjnë qëllimin për të cilin u grumbulluan të dhënat.

Si pjesë e performancës së Shërbimeve, MMFI ALBANIA SH.P.K mund t’i transmetojë të dhënat palëve të treta. Transmetimi i të dhënave palëve të treta jashtë vendit bazohet në mënyrë alternative: (i) një vendim adekuat bazuar në listën e vendeve, standardet ligjore për mbrojtjen e të dhënave të cilave janë aprovuar nga Komisioni Evropian, (ii) masat mbrojtëse të përshtatshme ose (iii) heqja dorë për situata specifike (në veçanti, ekzekutimi i një mandati në lidhje me Shërbimet e ofruara nga MMFI ALBANIA SH.P.K).

MMFI ALBANIA SH.P.K nuk mund të shesë ose japë me qera të dhënat te asnjë palë e tretë.

Në fund, MMFI ALBANIA SH.P.K mund të duhet të ndajë të dhënat personale:

 • Të vendosë Shërbimet e nevojshme në dispozicion të Subjekteve;
 • Kur lejohet ose kërkohet nga ligji, të zbatojë një proces të vlefshëm ligjor;
 • Të ruajë dhe mbrojë të drejtat ose pronën e MMFI ALBANIA SH.P.K-s, përfshirë sigurinë e produkteve dhe shërbimeve të saj;
 • Për të mbrojtur sigurinë personale, pronën ose të drejtat e tjera të publikut, MMFI ALBANIA SH.P.K-s ose punonjësve të saj.

Kur MMFI ALBANIA SH.P.K ka detyrimin ligjor t’i zbulojë të dhënat palëve të treta, MMFI ALBANIA SH.P.K do të ndërmarrë të gjitha hapat e arsyeshëm për të njoftuar paraprakisht Subjektet, përveçse në rastet kur kërkohet ndryshe me ligj.

8. Privacia, siguria dhe mbrojtja e të dhënave

MMFI ALBANIA SH.P.K siguron që ka nivele adekuate të mbrojtjes së të dhënave.

Të dhënat e Subjekteve do të transmetohen dhe do të ruhen në serverat e MMFI ALBANIA SH.P.K-s, qasja në të cilat është rreptësishtë e kufizuar. MMFI ALBANIA SH.P.K ka marrë masat e duhura teknike dhe organizative për të siguruar që serverat e saj të jenë të disponueshëm ekskluzivisht për personat e autorizuar siç duhet. Gjithashtu, ka marrë edhe masat paraprake të veçanta në lidhje me mbrojtjen e mjedisit teknik të tij (p.sh. përdorimi i anti-viruseve).

9. Të drejtat e Subjekteve

Në përputhje me rregulloret në fuqi, Subjektet mund të ushtrojnë të drejtat e mëposhtme në lidhje me të dhënat e tyre në lidhje me përpunimin e të dhënave:

 • E drejta për të kërkuar qasje në të dhënat e ruajtura;
 • E drejta për të kërkuar korrigjimin e të dhënave të ruajtura;
 • E drejta për të kërkuar fshirjen e të dhënave të ruajtura, në varësi të dispozitave ligjore në fuqi për ruajtjen e të dhënave;
 • E drejta për të kërkuar një kufizim të përpunimit të të dhënave të ruajtura, duke iu nënshtruar dispozitave ligjore në fuqi në lidhje me përpunimin e të dhënave; dhe
 • E drejta për të kërkuar ndalesë për përpunimin e të dhënave të ruajtura, duke iu nënshtruar dispozitave ligjore në fuqi në lidhje me përpunimin e të dhënave.

Edhe nëse një Subjekt kundërshton përpunimin e të dhënave të tij, MMFI ALBANIA SH.P.K ka të drejtë të vazhdojë përpunimin e tillë nëse është (i) me detyrim ligjor, (ii) e domosdoshme për kryerjen e një Marrëveshjeje në të cilën Subjekti mund të jetë palë, (iii) e nevojshme për kryerja e detyrimeve ligjore në përputhje me procedimin e interesit publik ose (iv) i nevojshëm për interesat legjitime që ndjek MMFI ALBANIA SH.P.K, përfshirë gjetjen, ushtrimin ose mbrojtjen e një të drejte.

Ushtrimi i çdo të drejte të përcaktuar në paragraf do të bëhet në përputhje me dispozitat e komunikimit që janë në paragrafin 11 më poshtë, (Komunikimi dhe Vërejtjet).

10. Privacia e fëmijëve

Mbrojtja e të dhënave personale të fëmijëve dhe adoleshentëve është një çështje e veçantë për MMFI ALBANIA SH.P.K-n. Platformat e MMFI ALBANIA SH.P.K-s dhe përmbajtja e tyre nuk u drejtohet fëmijëve nën moshën 13. MMFI ALBANIA SH.P.K rekomandon që prindërit të diskutojnë përdorimin e internetit dhe sigurimin e të dhënave personale në faqet e internetit me fëmijët e tyre përpara se të lejojnë adoleshentët midis 13 dhe 16 vjeç të lundrojnë përmes platformave të MMFI ALBANIA SH.P.K-s.

MMFI ALBANIA SH.P.K asnjëherë nuk do të mbledhë me vetëdije të dhëna personale nga ose rreth fëmijëve nën 13 vjeç dhe vetëm me vetëdije do të mbledhë të dhëna personale nga të miturit midis 13 dhe 18 vjeç, ku leja prindërore është marrë ashtu siç kërkohet me ligjin në fuqi.

11. Politikat e cookies

Cookies janë skedarë të vegjël që një faqe interneti ruan në kompjuterin tuaj dhe që shfletuesi juaj i ofron në të njëjtën faqe interneti sa herë që e vizitoni. MMFI ALBANIA SH.P.K përdor cookie për të përmirësuar përvojën e lundrimit, për të menaxhuar hyrjen e subjekteve në përmbajtje specifike dhe gjithashtu të gjenerojë statistika anonime se si përdoret faqja e internetit e MMFI ALBANIA SH.P.K-s.

Subjektet mund të fshijnë cookies përmes cilësimeve të shfletuesit të tyre dhe të ndryshojnë preferencat e tyre në çdo kohë kur vizitojnë uebfaqen e MMFI ALBANIA SH.P.K-s. Sidoqoftë, kjo mund të dëmtojë përdorimin e faqes në internet ose mediave sociale. Ai gjithashtu mund të parandalojë qasjen e përmbajtjes në faqen tonë të internetit, përveçse në rastet kur kredencialet e hyrjes së Subjektit dorëzohen përsëri.

12. Komunikimi dhe vërejtjet

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me mbrojtjen e të dhënave të MMFI ALBANIA SH.P.K-s, mund të dërgoni një mesazh në [email protected] dhe MMFI ALBANIA SH.P.K do ta shqyrtojë atë sa më shpejt që të jetë e mundur.

Ju mund të ushtroni ndonjë nga të drejtat tuaja që lidhen me të dhënat personale (paragrafi 9) duke dërguar kërkesën tuaj në adresën e mësipërme.

MMFI ALBANIA SH.P.K po zhvillohet vazhdimisht dhe ky Njoftim si dhe Kushtet e Termat mund të ndryshojnë. Nëse nuk përcaktohet ndryshe, Njoftimi ynë vlen për përdorimin e të gjitha informacioneve të mbledhura në lidhje me çdo Subjekt.

E drejta për të paraqitur një ankesë për çështjet rreth privatësisë, përfshirë mënyrën sesi kemi trajtuar informacionin tuaj, ju mund t’a raportoni ankesën tuaj në Zyrën e Komisionerëve sipas ligjit Nr: 9887, data 10.03.2008, I ndryshuar sipas ligjit Nr:48/2012 Për mbrojtjen e të dhënave personale., ne adresën [email protected], tel +355 4 450 2680

Kontakt

Adresa: Rr. Perlat Rexhepi, Nd. 19, H. 9, Tiranë