Kushtet e rezervimit

Kushtet e Shërbimit për Rezervimin e Ambientit

Faleminderit që zgjodhët MMFI sh.pk për nevojat tuaja të eventit. Përpara se të vazhdoni me rezervimin tuaj, ju lutemi rishikoni me kujdes termat dhe kushtet e mëposhtme. Duke paraqitur një kërkesë për rezervim, ju pranoni të respektoni këto kushte.

1. Procesi i rezervimit:

Rezervimet duhet të dorëzohen të paktën 7 ditë përpara datës së ngjarjes.

Ekipi ynë do të shqyrtojë kërkesën tuaj për rezervim brenda 24 deri në 48 orëve pas dorëzimit.

Pas miratimit, ju do të merrni një marrëveshje zyrtare që përshkruan termat dhe kushtet në formë të shtypur.

2. Çmimi:

Çmimi përfundimtar për rezervimin tuaj do të përcaktohet në bazë të detajeve të dhëna në kërkesën tuaj për rezervim.

Ju do të merrni një përmbledhje të detajuar të çmimeve pasi ekipi ynë të shqyrtojë të gjitha detajet e rezervimit.

3. Politika e anulimit:

Politikat e anulimit do të zbatohen pasi të nënshkruhet një marrëveshje zyrtare.

Ju lutemi referojuni kushteve të përshkruara në marrëveshjen tuaj për procedurat e anulimit dhe çdo tarifë të zbatueshme.

4. Vendi dhe përdorimi i pronave:

Vendi duhet të përdoret në mënyrë rigoroze për qëllimet e përshkruara në marrëveshjen e rezervimit.

Çdo shërbim shtesë ose modifikim i rezervimit duhet të kërkohet dhe miratohet me shkrim.

5. Përgjegjësia dhe dëmet:

MMFI sh.pk nuk mban përgjegjësi për asnjë humbje apo dëmtim të pasurisë personale gjatë ngjarjes.

Klientët janë përgjegjës për çdo dëmtim të shkaktuar në ambientet e lokalit gjatë periudhës së rezervimit të tyre.

6. Pajtueshmëria me Ligjet dhe Rregulloret:

Klientët janë përgjegjës për të siguruar që ngjarja e tyre të jetë në përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret lokale.

MMFI sh.pk rezervon të drejtën të anulojë çdo rezervim që shkel këto ligje ose rregullore.

7. Ligji në fuqi:

Këto terma dhe kushte do të rregullohen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Shqipërisë.

8. Ndryshimet në Kushtet:

MMFI sh.pk rezervon të drejtën të modifikojë këto terma dhe kushte në çdo kohë. Çdo ndryshim do t’u komunikohet klientëve me shkrim.

Me paraqitjen e një kërkese rezervimi, ju pranoni se keni lexuar, kuptuar dhe pranuar të respektoni këto terma dhe kushte. Nëse keni ndonjë pyetje apo shqetësim, ju lutemi na kontaktoni në [email protected]

Përditësimi i fundit: 16 maj 2024